.واژه‌نامه‌ی زير لغات كليدی‌ای را كه به هنگام صحبت درباره‌ی گروه ما بدان نياز داريد توضيح می‌دهد.

/a:t/BrE

هنر به تلفظ بريتانيايی نام گروه اجرای ماست. اين نام را بايد درست تلفظ كرد تا نام گروه باشد، و گرنه نام گروه نيست. به هنگام نگارش، بايد آوانگاری آن را به كار برد. درست نيست آن را با حروف فارسی بنويسيم؛ با كمی مسامحه مي‌توان آن را اين‌گونه ترجمه كرد: /آ:ت/(بريتا.) مثلاً

كاتارتيست

به هريك از اعضای گروه ما يك كاتارتيست گفته می‌شود؛ آرتيستی كه با بريدن كار می‌كند. البته لفظ كاتارسيس ارسطويی را شنيده‌‌ايم.

استراكچرت

اين گروه جعبه‌هايی جهت اجرا برای شركت‌كنندگان محدود می‌سازد، جعبه‌هايی كه هركدام يك استراكچرت‌اند.

دفترچرت

هر كاتارتيست يك دفترچه‌ی ايده دارد كه يك دفترچرت به شمار می‌آيد.

شرکت اجراگستران معاصر با مسؤولیت محدود

از آن‌جایی یواش یواش داشتیم از هنر غیرتجاری پرفورمنس پول درمی‌آوردیم تصمیم گرفتیم اولین شرکت پرفورمنس ایران با مسؤولیت محدود را به ثبت برسانیم. سهامی و شرکاء شرکت بر اساس مجموع امتیازاتی که اعضاء از مشارکت در برنامه‌های گروه داشتند تعیین شد.