اين‌ها برگ‌هايي از دفترچرت ايده‌ي زهرا حسيني است. هر كاتارتيست يك چنين دفترچه‌‌اي دارد.