اين‌ها برگ‌هايی از دفترچرت ايده‌ زهرا حسينی است. هر كاتارتيست يك چنين دفترچه‌‌ای دارد.