گروه /آ:ت/(بریتا.) و شرکت اجرا گستران معاصر با حضور حسین حسینی سرگروه و شقایق قاسمی از ۲۵ مهرماه ۹۰ به مدت سه روز در دومین جشنواره‌ی بازیافت قزوین شرکت کردند. ایده‌ ساخت موزه‌ای کارتنی بود که آثار سایر شرکت‌کنندگان را قاب می‌گرفت.

« »