ایده‌ی این اجرا، برگزاری کنسرتی خیابانی با سازهای کارتنی در فضای سربسته و متحرک بود که فضای خصوصی را به درون فضای عمومی می‌آورد. شنوندگان از خیابان انتخاب می‌شدند و پس از شنیدن کنسرت متحرک در جای اول پیاده می‌شدند. اجرا در ۴ شهریور ۱۳۹۰ انجام شد

« »