این سازهای کارتنی توسط کاتارتیست‌ها برای اجرایی پشت کامیونی در تهران طراحی شده است. عکس اجرا را در پستی دیگر می‌بینید. تمامی این سازها در غالب یک ساز واحد ترکیب می‌شود که شنونده‌ را در خود جای می‌دهد.

 

« »