اجرا ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ در پارکینگالری انجام شد و شرکت‌کنندگان با تعیین وقت قبلی و خرید بلیت اجراهای بداهه‌ی موسیقی را با سازهای کارتنی را به صورت انفرادی شنیدند.  هیچ‌ دو اجرا طبیعتاً مشابه نبودند. شرکت‌کنندگان در نهایت برحسب رضایتی که از اجرا داشتند رقم مورد نظر خود را می‌پرداختند

« »